نویسنده = Khatami�� Mahmoud
Sufism in the Western History : A Primary Outline

دوره 7، شماره 2، آذر 1388، صفحه 37-64

Andrew Rawlinson


Indian Philosophy of Mind: A Comparative Study

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-19

Maya Radhakrishnan


Priscianus of Lydia at the Sasanian Court: Solutionum ad Chosroem

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 21-31

Victoria Erhart


Love (Mohabba) in Sufism

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 57-63

John Napora