نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-40

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان


2. رابطۀ کنش و روایت در تفکر هیدگر

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-44

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان