دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی -پژوهشی

ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

حسین مصباحیان


موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

مهدی مومنی نیا؛ اصغر واعظی


بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده؛ محمد جواد صافیان


بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

مهدی اسدی


حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

عطیه زندیه


مقاله پژوهشی

نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید انواری


علمی -پژوهشی

واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

سیدمحمد تقی شاکری


تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی


«متافیزیک شر»؛ نقد نظام آزادیِ شلینگ و تفسیر هستی‌شناختیِ هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی


تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

محمد جواد اسماعیلی


تحلیل و نقد تأثیر تشکیک وجود بر نظریه مجموع در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

مریم عباسی کشکولی؛ عبدالعلی شکر