موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشگاه شهیدبهشتی.

2 استادیار فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فلسفه‌ی شیزوفرنیک یا اُنتو-اِتیکو-اِستتیکِ دلوز-گتاری، هستی ارتباطی وثیق با زیباشناسی و اخلاق دارد؛ و این یعنی برقراری پیوندی انقلابی و بدیع میان حوزه‌هایی که پیش‌تر منفک از یکدیگر دیده می‌شدند. چنین نگرشی به هستی، مستلزم بازنگری‌ در حوزه‌های پیشاپیش موجود است؛ این نگرش همچنین مستلزم نقد هر نهاد آموزشی، اجتماعی و درمانی‌ای است که در روندِ آفرینش‌گرِ ماشین‌های میل‌گر، و امیال شیزوفرنیک و انقلابی مانع ایجاد می‌کند و سعی در سرکوب آن و القای الگویی غیردرون‌ماندگار دارد. از آنجاکه ماشینِ سرمایه‌داری و تمام مجموعه‌ها و آپاراتوس‌های تابع آن امیال شیزوفرنیک ماشین‌های میل‌گر را محدود می‌سازد، لذا بیش از هر نهاد دیگری نیازمند نقد است؛ این در حالی است که نقد و تحلیلِ نهادهای سرکوب‌گر و سرمایه‌محور بسیار دشوار خواهد بود، زیرا این نهادها تمایلی وصف‌ناشدنی در جهت آکسیوماتیک‌کردن هر امری -حتی انقلاب و هر آن‌چه که مرتبط با فلسفه‌های شیزوفرنیک است- دارند. در این پژوهش می‌کوشیم ضمن طرح مسیر انقلابیِ فلسفه‌ی ژیل دلوز و فلیکس گتاری و نقدهای آن بر سیستم‌های سرکوب‌گر و آپاراتوس‌های ذیل آن، نقش مفاهیم بنیادینی چون بس‌گانگی و سوبژکتیویته را تحلیل کنیم و تقابل حاصل‌شده میان فلسفه‌ی انقلابی و نهادهای سرکوب‌گر را در بحث از امکان انقلاب و خروج از موقعیّت‌های ایزوتوپیک سرمایه‌داری بررسی و ارزیابی نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isotopic Conditions of Capitalism: The possibility of Revolution in the Schizophrenic Philosophy of Deleuze-Guattari

نویسندگان [English]

  • Mahdi Momeninia 1
  • Asghar vaezi 2
1 Philosophy department, Shahid Beheshti University.
2 Assistant Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In Deleuze - Guattari's schizophrenic or onto - ethic - aesthetic philosophy , existence is closely along with aesthetics and ethics ; an act of revolution that connects and binds formerly separate spheres . This approach to existence also requires a reconsideration of pre-existing realms. and even more so , a critique of any educational, social, or therapeutic institution that obstructs the creative process and the élan of schizophrenic desires . Accordingly , the capitalist machine and all its subordinate apparatuses , by limiting schizophrenic desires of desiring-machines, deserves more criticism and reconsideration from the schizophrenic philosophy onto -ethico - aesthetic point of view than any other institution ; However , the difficulty of analyzing the repressive institutions manifests itself in the moment of criticism because the subject of such research and criticism has an indescribable desire to axiomatize everything - even the revolution and anything related to schizophrenic philosophies. In this research , we attempt to look closely at the fundamental concepts of schizophrenic philosophy , such as multiplicity and subjectivity , while plotting the revolutionary path of Deleuze - Guattari philosophy and Its critiques of repressive systems and therapeutic or organizational apparatus below , and examine the routs of evolution and exit from the isotopic conditions of the capitalist machine .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deleuze
  • Guattari
  • Isotopic conditions
  • Desire
  • Revolution