نظریات سه‌گانه اگوستینوس درباره میل و لذت بر اساس کتاب اعترافات

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگوستینوس معتقد است بیشتر لذات و امیال انسان (جز عشق به خدا) بد و شرهستند. او در سه مرحله علت این شر بودن را توضیح می‌دهد. در مرحله اول، غفلت و اشتباه معرفتی انسان را علت این انحراف می‌داند. در مرحله دوم تحت تاثیر پولس رسول، گناه نخستین آدم و هبوط انسان به زمین را علت شر بودن امیال و لذات معرفی می‌کند و در مرحله سوم نیز، طمع ذاتی انسان را که حتی پیش از هبوط نیز در او وجود داشته، علت شر بودن لذات و امیال می‌داند.
به نظر می‌رسد اگوستینوس این سه مرحله را در طول هم بیان کرده است؛ به این معنی که طمع ذاتی انسان (که در وجود هر انسانی از بدو آفرینشش نهفته است) باعث هبوط او به زمین شد و همین هبوط نیز باعث تکثر لذات شر و بد و سپس خطای معرفتی در پیدا کردن میل، جهت و لذت واقعی گردید. در نتیجه، وجود نوعی طمع در ذات انسان که به معنی فراروی از حد خود است، علت اصلی و اولیه انحراف در لذت و میل است و دو امر دیگر بعد از این عامل و به سبب آن، پدیدار می‌شوند.
در نتیجه به این مساله می‌پردازیم که از نظر اگوستینوس، در طبیعت انسان (حتی قبل از گناه اصلی) دو میل وجود دارد: الف. میل به سعادت و اطاعت از خدا ب طمع. اولی خوب و دوم شر است و این دو نوعی ناهماهنگی در ذات انسان به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Augustine's three theories of desire and pleasure according to "Confessions"

نویسندگان [English]

  • Hussein Niazbakhsh 1
  • Asghar Vaezi 2
1 PHD student of Philosophy in Shahid Beheshti university
2 Assistant Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Augustine believes that most human pleasures (except loving God) are evil and bad. He explains this thesis in three stages. In the first stage, he considers human epistemological limitations as the cause of pleasures’ deviation. In the second stage, considering Paul the Apostle, he introduces the sin of the first man (the original sin) and the descent of Adam (and his generation, that is, the humans) as the cause of evil desires and pleasures, and in his third stage, the innate greed of man that has been existed in his nature even before the descent, introduced as the cause of evil pleasures.
It seems that Augustine have stated these three stages in a non-parallel order; This means that man's innate greed (which has been inherent in every human being since the beginning of the creation) caused him to descent, and this also caused the multiplicity of evil (pleasures) and then the epistemological errors and limitations in finding true desire, right direction and non-deviated pleasures.
As a result, there are two desires in human nature (even before the original sin): A. the desire for happiness and obedience to God
B. greed
The first is good and the second is evil, and these double desires are enough to create disharmony in human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augustine
  • greed
  • original sin
  • desire
  • pleasure