دوفصلنامة  فلسفه دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است در زمینه فلسفه و علوم وابسته حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­ شود.این نشریه در حوزه فلسفه فعالیت می نماید و تازه ترین و جدیدترین یافته­ های پژوهشی پژوهشگران و استاتید حوزه و دانشگاه را به جامعه علمی معرفی می ک­ند. فلسفه دانشی است که عهده­ دار تفکر فلسفی و عقلانی در باب فلسفه و آموزه­ های اساسی آن  است. با توجه نگرشهای فلسفی اسلامی و غربی این نشریه سعی دارد تا دیدگاههای مختلف در حوزه  فلسفه را مورد توجه قرار دهد و مقالاتی را که در این حوزه در قالب علمی و پژوهشی منتشر سازد.