اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

سید حمید طالب زاده

استاد دانشگاه تهران

talebzadeut.ac.ir
61112588

مدیر داخلی

محمدجواد عظیمی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

m_j_azimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا اعوانی

فلسفه استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

awaniut.ac.ir

محمد ایلخانی

فلسفه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanicc.sbu.ac.ir

شهرام پازوکی

فلسفه دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

chpazoukihotmai.com

الوین پلنتینگا

فلسفه استاد دانشگاه نوتردام، امریکا

plantingagmail.com

احمدعلی حیدری

فلسفه استاد دانشگاه تهران

pourjavadiut.ac.ir

رضا داوری اردکانی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

davariut.ac.ir

سید محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

mrbeheshtiut.ac.ir