اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید حمید طالب زاده

استاد دانشگاه تهران

talebzadeut.ac.ir
61112588

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا اعوانی

فلسفه استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

awaniut.ac.ir

محمد ایلخانی

فلسفه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanicc.sbu.ac.ir

شهرام پازوکی

فلسفه دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

chpazoukihotmai.com

الوین پلنتینگا

فلسفه استاد دانشگاه نوتردام، امریکا

plantingagmail.com

نصرالله پورجوادی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

pourjavadiut.ac.ir

رضا داوری اردکانی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

davariut.ac.ir

محسن جهانگیری

فلسفه استاد دانشگاه تهران

jahangiriut.ac.ir

سید محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه دانشیار دانشگاه تهران

mrbeheshtiut.ac.ir

مدیر مسئول

غلامحسین کریمی دوستان

استاد دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir

مدیر داخلی

محرم باستانی

دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir

کارشناس نشریه

کمال سحاب اسدی

کارشناس

kasadi1355ut.ac.ir
66971170