در درس فلسفه چه می آموزیم و از آموزش آن چه بهره ای می بریم
در درس فلسفه چه می آموزیم و از آموزش آن چه بهره ای می بریم

دکتر رضا داوری اردکانی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  فلسفه را معمولا در عرض علوم قرار می دهند و با موازین و ملاکهای متدولوژی علم در باب آ ن حکم می کنند و حال آْنکه فلسفه بحث در شرایط امکان وجود چیزها چیست (و از جمله علم) است بر اثر این اشتباه است که گاهی بعضی ...  بیشتر