شهید صدر و مساله استقراء
شهید صدر و مساله استقراء

یحیی کبیر

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1386

چکیده
  استقراء مسله ای است که از زمان ارسطو تاکنون فیلسوفان درباب آن سخن گفته اند .مشکل اساسی در مساله استقراء این است که چگونه می توان با مشاهده چندمصداق به نظریه یا فرضیه کلی دست یافت.فیلسوفان علم نظرات گوناگون ...  بیشتر