نویسنده = ������������ ���������� ������
بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده؛ محمد جواد صافیان