نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 5
2. نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی و عینیت از دیدگاه مک داول

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-132

سعیده کوکب


5. حقیقت و توجیه

دوره 38، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-174

سعیده کوکب