نویسنده = علی افضلی
تعداد مقالات: 2
1. غده صنوبری دکارت: مقری برای روح

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-38

علی افضلی؛ زهره عبد خدائی


2. در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

دوره 39، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-38

علی افضلی