کلیدواژه‌ها = : فلسفه دین
تعداد مقالات: 1
1. در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

دوره 39، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-38

علی افضلی