ارسطو فیلسوف الهی یا پوزیتیویست

نویسنده

چکیده

علیرغم بیست قرن سلطنت مطلقه نظام اندیشه ارسطو بر تفکر فلسفی جهان این نکته عجیب به نظر می رسد که در مورد مهمترین ویژگی های تفکر ارسطویی حتی در کلی ترین شکل آن اختلاف نظر در میان اصحاب بحث و نظر وجود دارد که گاه به شکل آراء متضاد رخ می نماید دیدگاه ارسطو درباره الوهیت یکی از مهمترین این چالش هاست .
در این مقاله سعی بر آن است که دیدگاهی جامع از الهیات ارسطویی را که در بردارنده همه جانبه دیدگاه های معلم اول چه در سطح آثار عمومی و چه در سطح آثار تخصصی باشد ارائه شود بدین منظور نخست به نادرستی دیدگاه برخی نویسندگان که الهایت ارسطویی را از خداشناسی به بحث در مبادی علوم طبیعی کاهش داده اند و سپس این ویژگی را به مثابه جعل و تحریفی از سوی فلاسفه مسلمان نسبت به فلسفه ارسطو تلقی نموده اند نمایان شده است و به دنبال آن به اصالت بحث خداشناسی در ارسطو چه در رسائل موسوم به مابعد الطبیعه و چه در آثار عمومی وی اشاره شده است و درمورد اخیر با ذکر مواردی از کتاب موسوم به درباره فلسفه ارسطو لطافت و عمق روح دینی ارسطو به نمایش گذارده شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Despite two thousand years of Aristotle’s dominion over philosophy, it is quite surprising that his most important concepts are still very controversial and prone to conflicting interpretations. One of the most central of these controversial concepts is the idea of the divine.
The present article gives a comprehensive picture of Aristotle’s theology, which includes his views put forth in both the exoteric and the esoteric works. The first step to take is to show the falsity of those views which have reduced Aristotle’s theology to a mere study of the principles of natural sciences, and which attributed the divine characteristic of his theology to the heretic interpretations of Moslem commentators and philosophers. The next step is to prove the central position of theology in Aristotle via examples both from Metaphysics and some exoteric works of his. The article will particularly focus on some examples from Aristotle’s On Philosophy in order to portray the delicacy and depth of divine air about his thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -