تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل

نویسنده

چکیده

این بحث کوششی است برای بیان نسبت اراده اخلاقی با مفاهیم مسوولیت قصد نیت خیر و بخت اخلاقی از نظر هگل و اینکه اراده اخلاقی از نظر هگل امری انضمامی است و در مسیر تحقق روان مطلق صورت می پذیرد و لذا دارای مولفه هایی است که باید شوونه خارجی فعل را نیز علاوه بر شوون درونی آن شامل می شود در این بحث به تفاوت رای هگل با کانت نیز در ماهیت اراده اخلاقی پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article studies the relation between moral wil and concepts such as responsibility, purpose, intention, moral fate, and the good in Hegel’s philosophy. It explains that Hegel is concerned about moral will as something concrete which is actualized as a stage of the absolute Spirit (or Mind), and thus includes both the objective and subjective aspects of action. Throughout this discussion we should also touch on the difference between Hegel and Kant as to the nature of moral will.