نویسنده

چکیده

دکارت در تامل سوم از کتاب تاملات در فلسفه اولی برهانی در اثبات وجود خدا اقامه می کند که امروزه به برهان علامت صنعتی معروف است وی در این تامل دو تقریر مختلف از این برهان ارائه می دهد مقاله حاضر به شرح و تبیین تقریر اول - که مهم تر مفصل تر و معروف تر از تقریر دوم است می پردازد به براهین دکارت در اثبات وجود خدا و از جمله همین برهان اعتراضات مهم و متعددی شده است این مقاله به طرح و بررسی و پاسخ اعتراضات مزبور نپرداخته چرا که این خود مستلزم تالیف مقاله مستقل دیگری است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the Third Meditation of his book Meditations on First Philosophy, Descartes proposes an argument which is known as “the Arbiter’s sign”. There he provides two different accounts of this argument. The present article explains the first of the two accounts, which is more famous and more imporatnt than the second.
Descartes’ arguments for the existence of God, including the argument at issue here, aroused many objections, which are of great importance. However, there is not enough room in the confinement of the present article to deal with objections and replies since this task requires a complete article of its own

کلیدواژه‌ها [English]

  • -