حکومت و سیاست در تفکر الهی افلاطون

نویسنده

چکیده

این مقاله به عنوان آخرین بخش در شناسایی فلسفه الهی افلاطون در صدد آنست که نشان دهد فلسفه سیاست در افلاطون بیش از هرنظام فلسفی در عالم و هماهنگ با تفکر معنوی شیعی با الوهیت و معنویت آمیخته است
ابتدا معرفی بسیار اجمالی از نظام معنوی امامت در تفکر شیعی به عمل آمده و سپس با بیان نصوص متعدد از افلاطون در صدد ایضاح این نکته است که در افلاطون تنها کسانی که با تهذیب نفس و پالایش درون از کلیه آلودگی های طبعی و نفسانی توانسته اند به مشاهده حقایق معنوی عالم و در راس همه آنها مبدا اعلی یا اصل خیر نائل شوند قادر و صالح برای اداره نظام امور اجتماعی خواهند داشت که در راس برنامه های هر نظام اجتماعی از نظر افلاطون فراهم آوردن زمینه های عینی مناسب برای رشد معنوی و تربیت اخلاقی و روحی افراد آن جامعه است
و در پایان با اشاره به آرای حکیمان برجسته الهی در عالم اسلامی مانند فارابی ابن سینا و شیخ اشراق به هماهنگی آراء آنها با تفکر معنوی افلاطون در باب سیاست و حکومت اشاره شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article, last in the series on Plato’s divine philosophy, embarks on showing that the political philosophy of Plato, more than any other philosophical system in the world, in harmony with Shiite spiritual thought, is immersed in divinity and spirituality. The article begins with a very brief introduction to the spiritual system of Imamate in Shiite thought. Bringing various quotations from Plato himself, the article proceeds to prove that in Plato’s system only the righteous and the spiritual men, who have come to see the spiritual truths of the world and on top of them all “the Sublime Origin” or “the Good”, will be eligible and able to govern their society.
Thus, among Plato’s directives for the state, the most important is to prepare proper grounds for the spiritual and moral improvements of the citizens.
At the end the article cites some prominent Muslim Philosophers such as Farabi, Ave Cine, and Sohrevardi, in order to show the consistency of their views with the spiritual ideas of Plato’s regarding politics and state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -