فلسفه فرانتس برنتانو

نویسنده

چکیده

هنگامی که پیشرفت علوم ریاضی - طبیعی فلسفه را در تنگنا قرار داده بود و تنها فلسفه شوپنهاور و نیچه برای عده معدودی جذابیت داشت برنتانو چشم انحداز وسیعی برای توسعه فلسفه بوجود آورد. ماکس شعر نظریه برنتانو درباره ارزشهای اخلاقی را پذیرفت و بر اساس آن اخلاق مضمونی را بنانهاد که نیکلاس هارتمن آنرا گسترش داد جورج ادوارد مورد نیز از نظریه اخلاقی برنتانو بهره فراوان برد برنتانو مستقل از فلسفه کانت اندیشید و در توسعه متافیزیک و هستی شناسی نقش بزرگی ایفا نمود برای روانشناسی و نظریه شناخت نیز اهمیت قائل بود تنها فیلسوف قرن نوزدهم است که به تحلیل زبان هم می پرداخت و در واقع به این طریق تحلیل زبان را از انحصار فلسفه تجربی خارج نمود

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

At the time when the progress of natural and mathematical sciences was being seen as a limit for philosophy, and there remained only Nietzsche and Schopenhauer to attract a few, Brentano managed to open up a new vista for philosophy. Husserl followed in his footsteps and founded phenomenology. It was also the influence of Brentano that led Meinong to object theory, which drew the attention of Russell.
Max Scheler accepted Brentano’s views on moral values and on that basis came up with his content-oriented (non-formal) ethics later to be developed by Nicolai Hartmann.
Thinking independently of Kant, Brentano contributed much to the development of metaphysics and ontology. He also placed a premium on psychology and theory of knowledge, and through his analysis of language anticipated the analytic tradition and proved that it did not exclusively belong with empiricism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -