فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است

نویسنده

چکیده

موضوعی که برخی متفکران و فلاسفه را به اندیشه و بحث واداشته قابلیت تفسیر فلسفه یونان بعنوان یک فلسفه الهی است در این مقاله با رجوع مستقیم به آثار افلاطون و ارائه تفسیر و تطبیق مختصری فضای کلی فلسفه افلاطون از این منظر بررسی و تحلیل شده و با استناد به متن عبارات افلاطون نشان داده می شود که فلسفه افلاطون نه تنها یکی از الهی ترین فلسفه های عالم اندیشه است بلکه مادر و سرچشمه تمامی تفکرات اصیل الهی است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The potential interpretation of Greek philosophy as a divine philosophy is the topic provoking thinkers and philosophers to contemplate and debate. In this article, with direct reference to Plato’s works along with a brief interpretation and comparative analysis, the general atmosphere of Plato’s philosophy is viewed and analyzed from the above-mentioned angle. Also, based upon Plato’s original writings, it will be demonstrated that not only is Plato’s philosophy one of the most divine philosophies throughout history, but it is the mother” and source of all authentic divine thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -