بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت

نویسنده

چکیده

فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ریاضیات را مورد توجه قرار داده است یعنی قضایای تالیفی ما تقدم که بر شهوئد ابتناء دارد تا از این طریق متافیزیکی جدید بنیان نهد در مبانی ریاضیات به آراء خاصی و اصل گردیده است که جای تامل و تحقیق دارد
از طرفی فلسفه کانت با ریاضیات عصر او مرتبط است و بدون شناخت ریاضیات آن عهد نمی توان به کنه نگاه وی دست یافت بدین جهت در این مقاله نیم نگاهی به تاریخچه ریاضیات و تعامل آن با نظامهای فلسفی افکنده و سپس به فلسفه کانت درباب ریاضیات پرداخته شده است .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is not possible to discuss Kant’s philosophy of mathematics independently of his philosophic system as a whole since the former is part and parcel of the latter, it should rather be dealt with within Kantian system. However, since Kant paid much attention to mathematical properties-that is, synthetic a priori propsitions which rest on intuition-so that he could found a new form of metaphysics, he came up with certain views on the principles of mathematics worthy of research and reflection. Moreover, as Kant’s philosophy is related to the mathematics of his era, it is not possible to reach the depth of his thought without having knowledge of the latter. This article at first place offers an overview of the history of mathematics and its interrelationship with philosophic systems, and then proceeds to deal with what Kant offers in connection with mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -