نویسنده

چکیده

برای کنار گذاشتن تفسیر آنامنسیس افلاطون به فطری گرایی که مفهوم آن در اصل به فلسفه جدید غربی تعلق دارد دو شاهد گویا در دو رساله افلاطون یعنی در فایدروس و جمهوری یافته می شود آنچه افلاطون اسطوره گردش ارواح با خدایان در فایدروس و تمثیل مشهور غار در جمهوری را به آن تطبیق می کند به خوبی چنانکه در این مقاله خواهیم دید نشان می دهد که افلاطون هرگز تصوری از آنچه بعضی فیلسوفان جدید و حتی معاصر غربی به راحتی پذیرفته اند یعنی فطری گرایی نداشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to reject the I’nnatist interpretation of Plato’s anamnesis, one can refer to the two revealing evidence in Phaedrus and Republic. What Plato has in mind by the myth of the Soul’s Cycles with gods in Phaedrus and the famous Allegory of the Cave in Republic, as will be proved in this article, well shows that Plato had absolutely no idea of what is easily accepted by some modern philosophers, even the western ones, under the title of innatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innatism
  • Rational faculty
  • Rational perception
  • Sense perception
  • The Allegory of the Cave
  • The Myth of the Souls’Cycle