گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو

نویسنده

چکیده

بخش عمده آثار متفکر و شرق شناس شهیر ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو در جهت تطبیق افکار است وی در این جهت از روشی استفاده می کند که به تعبیر ماخوذ از هانری کربن فراتاریخی (meta-historical) است در روش تاریخی مرسوم تحقیقات آکادمیک همه افکار تابع زمان و مکان خویش هستند و از اینرو نسبیت و قید تاریخی بر افکار غلبه دارد دقیقا در رد این نوع نگرش تاریخی جریان پدیدار شناسی در فلسفه معاصر قدم نهاد و با اعمال همین روش است که راه فلسفه تطبیقی همواره می شود ایزوتسو به مطابقه مجموعه نظام های فکری پرداخت که الگوی مشترک دارند ولی از حیث جزئیات تاریخی و اجتماعی متفاوتند . کتاب تالیف ایزوتسو حاصل اعمال این روش است
اما ایزوتسوبجز گفت و گو و مطابقه افکار به فن و مقامی و رای آن یعنی مقام فرانسوی گفتگو و یا به تعبیر ذن بودائی موندو (mondo) قائل است که به تعبیر بزرگان تصوف از جمله مولوی مقام هم دلی است که در آن دیگر تعاطی افکار و پیام رسانی مطرح نیست در این مقاله به مطالعه و بررسی این دو مقام یعنی گفتگوی فراتاریخی و فراگفتگو در اندیشه ایزوتسو پرداخته می شود

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The well-known Japanese thinker and orientalist, Tushihiku Izutsu, devoted a large part of his works to comparative studies. The method he adopted in doing so, Henri Corbin calls it, is meta-historical. In the historical method of traditional academic studies, all thoughts are subject to their time and place and, as a result, dominated by historical relativity. It was in opposition to this historical approach that phenomenology appeared on the stage of contemporary philosophy and paved the way for comparative studies. Izutsu embarked on comparing those philosophic systems, which share a common ground but differ in historical and sociological details. Izutsu’s Sufism and Tao’s Religion• was the outcome of the application of this very method.
Moreover, Izutsu also went beyond dialogue and comparative studies toward a state which, transcends dialogue, the state of mondo in. zen Buddhism or “sympathy” as it is called by great Sufis such as Molavi, where there is no intention of communicating thoughts or information. This article offers a discussion and analysis of the two mentioned states - meta-historical dialogue and meta-dialogue- as presented by Izutsu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -