دکتر کریم مجتهدی ان طور که من میشناسم

نویسنده

چکیده

از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوش حالها

برتراند راسل(Bertrenad Rassell) فیلسوف نامدارانگلیسی در تاریخ فلسفه غرب خود راجع به اسپینوزا،فیلسوف بلند آوازه هلندی نوشت :«اصیل ترین و دوست داشتنی ترین فیلسوفان بزرگ»( Spinoza is the noblest and lovable of the Philosophers)
Great من پس از تامل،جهت رعایت ادب به ساحت دیگر استادان،عبارات راسل را در خصوص دکترمجتهدی بدین صورت تغییرمی دهم: « دکترمجتهدی یکی از اصیل ترین ،شریف ترین و دوست داشتنی ترین استادان فلسفه غرب دانشگاه تهران و درحد و مرتبه استادان بزرگ این دارالعلم پرافتخار،همچون مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر یحیی مهدوی است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-