زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیرنومینالیستی؟

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نلسون گودمن، در 1956، یک نظریه­ی نومینالیسم مرئولوژیکی وضع می­کند، که طبق آن وجود چیزی جز فردهای انضمامی تصدیق نمی­شود. این مقاله، که به بررسی رابطه­ی زیبایی‌شناسی با نومینالیسم در فلسفه­ی گودمن می­پردازد، نشان می­دهد که زیبایی‌شناسی گودمن یک زیبایی‌شناسی نومینالیستی است. این ادعا از طریق بررسی نظریه­های گودمن در مسائلِ تعریف هنر، محتوای هنر، و ارزش هنر توجیه می­شود: (1) در مسئله­ی تعریف، هنر ازطریق بعضی ویژگی­های نحوی و معنایی آثار هنری تعریف می­شود، اما چنین نیست که این ویژگی­ها، ذاتی یا فصل ممیز هنر باشند؛ (2) در مسئله­ی محتوا، در خصوص بازنمایی کلیات و ناموجودها و نیز در خصوص بیان، به جای فرض قلمروی وجودشناسانه‌ای غیر از جهان فردها به منزله­ی مرجع آثار هنری، ارجاع این آثار از طریق دلالت و تمثل همچنان به فردهای انضمامی است؛ (3) در مسئله­ی ارزش، اگرچه شناخت به منزله­ی ارزش هنری مشترک میان همه­ی آثار هنری دانسته می­شود و رابطه ای درونی با آنها دارد، خاصِ آثار هنری نیست. از این رو، نمی­تواند یک کارکرد ذاتی هنر باشد. این عدم تخطی زیبایی شناسی گودمن از نومینالیسم، خود، نتیجه­ی رعایت الزامات نومینالیسم در نظریه­ی نظام­های نمادی است، نظریه‌ای که گودمن مسائل زیبایی‌شناسی را در چارچوب آن پاسخ می­دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Goodman’s Aesthetics: Nominalistic or Non-nominalistic? Abstract

نویسندگان [English]

  • a r 1
  • ali akbar ahmadi 2
2 Allameh Tabataba'i University assistant professor
چکیده [English]

In 1956, Nelson Goodman offers a theory of mereological nominalism, according to which there is nothing but concrete individuals.  This paper examines the relation of aesthetics to nominalism in Goodman’s philosophy and shows that Goodman’s aesthetics is a nominalist aesthetics.  This claim is justified by exploring Goodman’s theories of ‘definition of art’, ‘artwork’s content’, and ‘value of art’:  (1) in the problem of definition, art is defined by some syntactical and semantic features of works of art.  But, these features are not essential parts; (2) in the problem of content, in the case of representation of universals and non-existents and in the case of expression, it does not suppose an ontological realm, but world of individuals as the referent of artworks.  But, works of art still refer to individuals; (3) in the problem of value, although cognition – as artistic value – is common among all works of art and their relation is intrinsic, it is not unique to art.  Hence, this cannot be an essential function of art.  That Goodman’s aesthetics does not violate nominalism is itself the result of that Goodman’s theory of symbols, in which Goodman solves the aesthetic problems, does not violate nominalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nominalism
  • Individual
  • Definition of Art
  • Representation
  • Expression
  • Value of Art
 
Elgin, C. Z., 1983, ‘With Reference to Reference’, U.S.: Hackett.
__________, 1991, ‘Sign, Symbol, and System’, Journal of Aesthetic Education, Vol. 25, No. 1.
__________, 2009, ‘Nelson Goodman’ in Davies, S. & others, ‘A Companion to Aesthetics’, U.S.: Blackwell Publishing.
Goodman, N., 1941, ‘The Calculus of Individuals’, The Journal of Symbolic Logic, vol. 5, no. 2, pp. 45-55.
___________,1947, (with Quine, W. V.) ‘Step Towards a Constructive Nominalism’, The Journal of Symbolic Logic, vol. 12, no. 4, pp. 105-22.
__________, 1951, ‘Structure of Appearance’, U.S.A.: Reidel Publishing Company.
__________, 1956, ‘A World of Individuals’, in ‘The Problem of Universals’, Notre Dame, Indiana,  pp. 18-23.
__________, 1958, ‘On Relations that Generate’, Philosophical Studies, IX, 65-66.
__________, 1968, ‘Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols’, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.
__________, 1978, ‘Ways of Worldmaking’, Indianapolis: Hackett Publishing Company.
__________, 1981, ‘Routes of Reference’, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 1, pp. 121-132.
__________, 1988, (with Elgin, C. Z.), ‘Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences’, London: Routledge.
Graham, G., 1997, ‘Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics’, U.K.: Routledge.
Lewis, D., 1991, ‘Parts of Classes’, Basil Blackwell Press.