معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران رضا اکبری

2 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تحلیل فلسفی-تجربی از معنای زندگی در موقعیت مرگ ناظر به حضور در جنگ، با تکیه بر گفته‌ها و کنش‌های عملی ویتگنشتاین موضوع این پژوهش است. روش استخراج و تحلیل داده‌های مرتبط با مسئله تحقیق، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بوده است. بدین منظور نوشته‌های ویتگنشتاین با تکیه بر خاطرات و نامه‌ها و نیز مطالبی که در باب زندگی و احوالات درونی ویتگنشتاین نگاشته شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. با تحلیل داده‌های مستخرج شده و دسته بندی آنها در قالب کدهای باز، کدهای محوری و .... مشخص می شود که ویتگنشتاین در شرایط حضور در موقعیت مرگ، دیدگاه فراطبیعت گرایانه خدامحور داشته است. ویتگنشتاین در این دوره با خواندن اناجیل تولستوی و تأثیرپذیری از داستایفسکی، به گونه‌ای بیداری دینی دست یافته بود. در دوره قبل و بعد از جنگ ارزش‌های اخلاقی برای او اهمیت داشته است و لذا معنای زندگی برای او در این دوره‌ها را می‌توان از سنخ ارزش دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meaning of Life in Death situation from Wittgenstein Point of View using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • h n 1
  • Reza Akbari 2
  • m le 3
چکیده [English]

This study focuses on Experimental philosophical analysis of the meaning of life in death situation, according to Wittgenstein’s actions and utterances in war. The method of extraction and analysis of information is grounded theory. For this purpose Wittgenstein’s writings such as his letters and memories, and other’s texts about his life and his internal moods were analyzed. After analyzing gained information and categorizing them in frames of opened codes, axial codes, etc. it is observed that Wittgenstein has supernatural God-centered point of view in death situation. In this period of his life Wittgenstein has achieved a kind of religious awakening by reading Tolstoy gospel and Dostoyevsky. He upheld moral values prior to and after war, so the meaning of life in his point of view in these parts of his life can be seen as a normative matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ludwig Wittgenstein
  • Meaning of life in Death Situation
  • Supernatural God-centered Point of View
  • Grounded theory
استراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1387)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی،               رویه‌ها و
روش‌ها. ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اعتمادی نیا، مجتبی (1391)، بررسی انتقادی تفسیر زالسکی از تجربه‌های نزدیک به مرگ، هفت آسمان، سال چهاردهم، شماره55، پاییز و زمستان، 79-98
اکبری، رضا (1382)، جاودانگی، تهران: موسسه بوستان کتاب.
تولستوی، لئو (1393)، اعتراف، ترجمه آبتین گلکار، تهران: نشر گمان.
حسینی، مالک (1388)، ویتگنشتاین و حکمت، تهران: هرمس.
دانایی‌فرد، حسن. مهدی الوانی و عادل آذر( 1391)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
راز، جوزف (1390)، معنای زندگی از نگاه سوزان ولف، ترجمه سید علی اکبر موسوی اعظم، مجله دین، شماره 165، تابستان، 90-94
سارتر، ژان پل (1365)، تهوع، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران: نیلوفر.
مالکوم، نورمن و گئورک فون رایت ( 1383)، خاطراتی از ویتگنشتاین، ترجمه همایون کاکاسلطانی، تهران:  گام نو.
مالکوم، نورمن (1383)، ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی، ترجمه محمد‌هادی طلعتی، قم: دانشگاه مفید.
مجتهدی، کریم (1387)، داستایفسکی، تهران: هرمس.
متز، تدئوس (1382)، آثار جدید درباره معنای زندگی، نقد و نظر، بهار و تابستان، شماره        اول  و دوم.
ووخترل، کورت. و آدولف هوبنر (1393)، ویتگنشتاین، ترجمه محمد همتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر پارسه.
ویتگنشتاین، لودویگ (1381) ، فرهنگ و ارزش، گردآورنده جی.اچ.فون رایت، تهران: گام نو.
ویتگنشتاین، لودویگ (1385)، یادداشت‌ها 1914 – 1916، ترجمه موسی دیباج و مریم حیات شاهی، تهران: سعاد.
ویتگنشتاین، لودویگ (1393)، رساله منطقی – فلسفی، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران: هرمس.
ویتگنشتاین، لودویگ (1392)، درباره اخلاق و دین، تدوین و ترجمه مالک حسینی و بابک عباسی، تهران: هرمس.
ویتگنشتاین، لودویگ (1381)، نامه‌هایی به پائول انگلمان و لودویگ فون فیکر ، ترجمه          امید مهرگان، تهران: فرهنگ کاوش.
Engelmann, Paul (1968), Letters from Wittgenstein with a memoir, trans. L. Furtnuller, Ed. B. F. Mc Guinness, New York: Horizon.
Flowers, F. A. (1999), Portraits of Wittgenstein, England: Thoemmes.
Glaser, B. and Strauss, A. (1967), The discovery of the Theory:        strategies for qualitative research, New York: Aldine Publishing Company.
Goulding, C (2002), Grounded Theory: A practical guide for management, Business and market researchers. London: Sage Publication.
Mc Guinness, Brian (2008), Wittgenstein in Cambridge: letters and documents 1911 – 1951, Malden, MA and Oxford: Blackwell.
Miles, M. and Huberman, A. (2002), Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. London: Sage.
Monk, Ray (1990), Ludwig Wittgenstein: the duty of genius, New York: Vintage.
 Neuman, Lawrence. (1997), Social research methods: qualitative approaches. 3rd, Boston: Allyn and Bacon.
Rennie, D, L, (2006), The Grounded Theory Method: Application of a variant of its procedure of comparative analysis to psychotherapy research. In C. T. Fischer (ed.), Qualitative Research Methods for Psychologists - Introduction through Empirical Studies (59-78). San Diego: Academic Press.
Thomson, Garrett (2003), On the meaning of life, California: Wadsworth.