نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 گروه فلسفه ، دانشکده الهیات ، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22059/jop.2023.352526.1006761

چکیده

هر چند مباحث مدوّن و مکتوب راجع به زیبایی در آثار افلاطون، ارسطو، فیثاغوریان و دیگر فیلسوفان به شکل قابل توجه‌‌ای یافت می‌شود. اما این مباحث تقریباً از سده هجدهم به این سو، به صورت یک قلمرو معرفتی مطرح شد. در میان فلاسفه و متفکران غرب، زیبایی و حقیقت آن به نحوی مطرح شده است که یکی از براهین اثبات وجود خدا به این عنوان نام‌ گرفته است. ماهیت برهان زیبایی و چگونگی اثبات وجود خداوند از طریق زیبایی‌های جهان مسئله‌ای است که لوئیس به آن پرداخته و این پژوهش سعی به بررسی و تحلیل نظرات وی دارد. بر این اساس نگارنده با طرح پرسش‌های ‌فرعی‌تر و با روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد، تا ابعاد این مسأله را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: این استدلال با دو طریق معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی سعی بر اثبات وجود خداوند دارد. این شیوه‌ها به توانایی ما در شناخت زیبایی یا بر وجود فی‌نفسه زیبایی متمرکزاند. دیدگاه سی اس لوئیس در باب زیبایی، از غنا و برجستگی خاصی برخوردار است و روشن گردیده که ایشان اشتیاق به زیبایی را میلی طبیعی می‌داند که نیاز به متعلَّقی دارد و از طریق ارتباط بین زیبایی طبیعت و وجود خداوند، به عنوان خالقِ جهان به اثبات برهان می‌پردازد. اگر چه اشکال‌هایی چون ردِ میل بودنِ اشتیاق و وجود موارد نقض برای ارضاء امیال انسان بر این برهان وارد شده است. ولی این برهان به عنوان ابتکاری نو در قرن معاصر همچنان مرکز توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ََAesthetics Arguments from the perspective of C. S.S. Louis

نویسندگان [English]

  • maryam seif 1
  • farah ramin 2

1 دانشجوی دکتری

2 department of philosophy, Qom university, Qom, Iran

چکیده [English]

Although written discussions about beauty can be found in the works of Plato, Aristotle, Pythagoreans and other philosophers in a significant way. But these topics were raised as an epistemological field almost from the 18th century onwards. Among the philosophers and thinkers of the West, its beauty and truth have been raised in such a way that one of the proofs proving the existence of God is named as this. The nature of the proof of beauty and how to prove the existence of God through the beauty of the world is a problem that Lewis addressed and this research tries to analyze his opinions. Based on this, the writer tries to study and investigate the dimensions of this issue by posing more sub-questions and using a descriptive-analytical method. The findings of the research show that this argument tries to prove the existence of God with two epistemological and ontological methods. These methods focus on our ability to recognize beauty or on the existence of beauty itself. C.S. Lewis's view on beauty has a special richness and prominence, and it is clear that he considers the desire for beauty to be a natural desire that needs to be related and through the connection between the beauty of nature and the existence of God, as the creator of the world. Proof gives proof. Although there are problems such as rejecting the desire of desire and the existence of violations to satisfy human desires on this argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic argument
  • epistemology
  • ontology
  • C.S. Lewis
  • theism