نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jop.2022.338149.1006693

چکیده

در فلسفۀ شیزوفرنیک یا اُنتو-اِتیکو-اِستتیکِ دلوز-گتاری، هستی ارتباطی وثیق با زیباشناسی و اخلاق دارد؛ و این یعنی برقراری پیوندی انقلابی و بدیع میان حوزه­هایی که پیش­تر منفک از یکدیگر دیده می­شدند. چنین نگرشی به هستی، مستلزم بازنگری­ در حوزه­های پیشاپیش موجود است؛ این نگرش همچنین مستلزم نقد هر نهاد آموزشی، اجتماعی و درمانی­ای است که در روندِ آفرینش­گرِ ماشین­های میل­گر و امیال شیزوفرنیک و انقلابی مانع ایجاد می­کند و سعی در سرکوب آن و القای الگویی غیر درون ­ماندگار دارد. از آنجاکه ماشینِ سرمایه­داری و تمام مجموعه­ها و آپاراتوس­های تابع آن امیال شیزوفرنیک ماشین­های میل­گر را محدود می­سازد، لذا بیش از هر نهاد دیگری نیازمند نقد است؛ این در حالی است که نقد و تحلیلِ نهادهای سرکوب­گر و سرمایه محور بسیار دشوار خواهد بود، زیرا این نهادها تمایلی وصف­ناشدنی در جهت آکسیوماتیک ­کردن هر امری -حتی انقلاب و هر آنچه مرتبط با فلسفه­های شیزوفرنیک است- دارند. در این پژوهش می­کوشیم ضمن طرح مسیر انقلابیِ فلسفۀ ژیل دلوز و فلیکس گتاری و نقدهای آن بر نظام‌های سرکوب­گر و آپاراتوس­های ذیل آن، نقش مفاهیم بنیادینی چون بس­گانگی و سوبژکتیویته را تحلیل کنیم و تقابل حاصل­شده میان فلسفۀ انقلابی و نهادهای سرکوب­گر را در بحث از امکان انقلاب و خروج از موقعیّت­های ایزوتوپیک سرمایه­داری بررسی و ارزیابی نماییم

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isotopic Conditions of Capitalism: The possibility of Revolution in the Schizophrenic Philosophy of Deleuze-Guattari

نویسندگان [English]

  • Mahdi Momeninia 1
  • Asghar Vaezi 2

1 M.A. Graduated Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In Deleuze - Guattari's schizophrenic or onto - ethic - aesthetic philosophy , existence is closely along with aesthetics and ethics ; an act of revolution that connects and binds formerly separate spheres . This approach to existence also requires a reconsideration of pre-existing realms. and even more so , a critique of any educational, social, or therapeutic institution that obstructs the creative process and the élan of schizophrenic desires  . Accordingly , the capitalist machine and all its subordinate apparatuses , by limiting schizophrenic desires of desiring-machines, deserves more criticism and reconsideration from the schizophrenic philosophy onto -ethico - aesthetic point of view than any other institution ; However , the difficulty of analyzing the repressive institutions manifests itself in the moment of criticism because the subject of such research and criticism has an indescribable desire to axiomatize everything - even the revolution and anything related to schizophrenic philosophies. In this research , we attempt to look closely at the fundamental concepts of schizophrenic philosophy , such as multiplicity and subjectivity , while plotting the revolutionary path of Deleuze - Guattari philosophy and Its critiques of repressive systems and therapeutic or organizational apparatus below , and examine the routs of evolution and exit from the isotopic conditions of the capitalist machine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deleuze
  • Guattari
  • Isotopic conditions
  • Desire
  • Revolution
الوانی، سیدمهدی (1395)، تصمیم­گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران، انتشارات سمت.
الیز، اریک (1394)، موقعیت بدن بدون اندام، ترجمۀ مهدی رفیع، تهران، نشر نی.
الیوت، پال (1397)، گتاری در قابی دیگر، ترجمۀ ابراهیم لطفی فروشانی، تهران، نشر مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متین.
بلنتاین، اندرو (1397)، دلوز و گواتاری برای معماران، ترجمۀ نگار صبوری، تهران، نشر سینا.
پیتون، پال (1383)، دلوز و امر سیاسی، ترجمۀ محمود رافع، تهران، انتشارات گام نو.
دلوز، ژیل (1392 الف)، کافکا به سوی ادبیات اقلیت، ترجمۀ شاپور بهیان، تهران، نشر ماهی.
______ (1392 ب)، یک زندگی، ترجمۀ پیمان غلامی و ایمان گنجی، تهران، نشر زاوش.
______ (1393)، فلیکس، گتاری، فلسفه چیست؟ ترجمۀ محمدرضا آخوندزاده، تهران، نشر نی.
______ (1394)، برگسونیسم، ترجمۀ زهره اکسیری - پیمان غلامی، تهران، انتشارات روزبهان.
______ (1398)، نیچه و فلسفه، ترجمۀ عادل مشایخی، تهران، نشر نی.
-رفیع، مهدی (1395)، سیاستِ عشق میان هنر و فلسفه، تهران، نشر ققنوس.
گتاری، فلیکس (1399)، سه­بوم­شناسی(اکوسوفیا)، ترجمۀ مهدی رفیع و حامد فولادوند، تهران، نشر شما با همکاری انتشارات بهجت.
مارکس، کارل، انگلس، فردریش (1392)، مانیفست کمونیسم، ترجمۀ مسعود صابری، تهران، نشر طلایه پرسو.
هارت، مایکل (1393)، نوآموزی در فلسفه، ترجمۀ رضا نجف­زاده، تهران، نشر نی.
هیلیر، جین (1399)، نظریه برنامه­ریزی شهری و در دلوز و گتاری، ترجمۀ ساره پیمان-پویا غلامی-پیمان غلامی-ایمان گنجی، تهران، انتشارات کتابکده کسری.
Alliez, E., Bonne, J.-C. and Mackay, R. (2017) Undoing the image of Contemporary Art. Falmouth, United Kingdom: Urbanomic Media Ltd. trans Mehdi Rafie, Tehran, Net Publication. [In Persian].
Alvani, S.M. (2017) Decision making and government policy determination. Tehran: Samt Publication. [In Persian].
Ballantyne, A. (2007) Deleuze and Guattari for architects. London: Routledge. trans Negar Sabouri, Tehran, Sina Publication. [In Persian].
Colebrook, Cliare (2003), Gilles Deleuze,  Routledge, London.
Deleuze, G. (1991) Bergsonism. New York: Zone Books. trans Zohreh Eksiri and Peyman Gholami, Tehran, Roozbahan publication. [In Persian].
Deleuze, Gilles (1995), Negotiation, Columbia University Press.
 --------------(1983), Anti-oedipus, translated by Robert Hurley – Mark Seem – Helen R.Lane, University of Minnesota Press.
---------------(1988), A Thousand Plateaus, translated by Brian Massumi, Continuum.
Deleuze, Gilles, Parnet, Claire (2002), Dialogues II (trs H. Tomlin- son & B. Habberjam), Continuum.
 --------------------(2004), Desert Islands and Other Texts, The MIT Press.
Deleuze, G., Rajchman, J. and Boyman, A. (2012) Pure immanence: Essays on a life. New York: Zone Books. trans Peyman Gholami and Iman Ganji, Tehran, Zavosh Publication. [In Persian].
Deleuze, G. (2013) Nietzsche and Philosophy. London: Bloomsbury. trans Adel Mashayekhi, Tehran, Ney Publication. [In Persian].
 -------------(2015) What is philosophy? London: Verso. trans Mohammad reza Akhondzadeh, Tehran, Ney Publication. [In Persian].
---------------(2016) Kafka: Toward a minor literature. Minneapolis: University of Minnesota Press. trans Shapour Behiyan, Tehran, Mahi Publication. [In Persian].
Elliott, P. (2012) Guattari reframed. London: I.B. Tauris. trans Ebrahim Lotfiforoushan, Tehran, Matin Publication. [In Persian].
Guattari, Felix (1976), Freudo-Marxism, Le Nouvel Observateur, Paris.
---------------- Pindar, I. and Sutton, P.G. (2014) The three ecologies. London: Bloomsbury Academic. trans Mehdi Rafie, Tehran, Shoma Publication. [In Persian].
Hardt, M. (2004) Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. London: Routledge. trans Reza Najafzadeh, Tehran, Ney Publication. [In Persian].
Hillier, J. (2023) Handbook on Planning and Power (Deleuze, Guattari, and Power). S.l.: EDWARD ELGAR PUBLISHING. trans Sareh Peyman and Pouya Gholami and Peyman Ganji and Iman Ganji, Tehran, Ketabkadeh Kasra Publication. [In Persian].
Holland, Eugene W. (1999), Deleuze and Guattari’s Anti Oedipus introduction to Schizoanalysis, routledge London.
Lazzarato, Maurizio (2014), Signs and Machines capitalism and the production of subjectivity, Agence liueraire Pierre Astier & Associes.
Marx, K., Engels, F. and Trockij, L.D. (1971) The Communist manifest. New York: Pathfinder Press. trans Masoud Saberi, Tehran, Talaye Publication. (In Persian)
Patton, P. (2006) Deleuze and the political. London: Routledge. trans Mahmoud Raafe, Tehran, Gaame no Publication. [In Persian].
Rafie, Mehdi. (2017), Politics of Love between Art and Philosophy, Tehran, Qoqnoos Publication. [In Persian].
Roberts, Marc (2007), capitalism, psychiatry, and schizophrenia: a critical introduction to deleuze and guattari’s anti oedipus, Nursing Philosophy.
Vähämäki, Jussi, Virtanenm, Akseli (2006), Deleuze and the Social, Edinburgh University Press.