راهنمای نویسندگان

شیوه نامه مجلات پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ویژ­گی­های کلّی مقاله­های مورد پذیرش

 

- مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجله دیگری ارسال نشود.

مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژه­ های کلیدی ( 5 تا 7 واژه)، مقدمه، پیکره  اصلی ، بحث و نتیجه و فهرست منابع باشد و روی کاغذ به ابعاد 30× 21 با قلم B- Nazanin به اندازة 13 و 28 سطر در صفحه در فرمت  word  و  از بالا و پایین 5 و از راست و چپ 4/5  تنظیم و همراه یک فایل word (2007) و یک نسخه فایل PDF به سامانه مجله به آدرس https://jop.ut.ac.irرسال شود. اندازه قلم چکیده و واژه‌های کلیدی باید 11 باشد. به علاوه هر مقاله باید دارای یک چکیدۀ انگلیسی با قلم Times News Roman به اندازه 12 در حداکثر ­200 کلمه باشد. نام نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه ­محل تدریس و یا تحصیل نویسنده ­یا ­نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی (ترجیحاً پست الکترونیک سازمانی) در مقاله درج شود.

- حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن  به غیر چکیده انگلیسی نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

- چکیدۀ مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در 150 تا 200 ( حداکثر در 10 سطر و یک پاراگراف) در اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق، و یافته های مقاله باشد.

- مقدمۀ مقاله ترجیحاً باید شامل موضوع مقاله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظری باشد.

- بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارۀ مجزا باشد. بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد شروع می­ شود.­ عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر، جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند. سطر اوّل ذیل هر زیر بخش، بر خلاف سطر نخست پاراگراف‌های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.

- زیر بخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه فرضاً به صورت 3-1-4 که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است تجاوز کند.

- معادل لاتین واژه­ های تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناخته شده با قلم Times New Roman در اندازۀ 11 داخل پرانتز و رو به روی کلمه درج ­شود. ­به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان و سایر پانوشت­ های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

- شمارۀ پانوشت‌ها در هر صفحه  با یک شماره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شود.

- در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن‌ها قبل از اوّلین کاربرد در پانوشت ذکر شود.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان و یا نهادهای خاصی استفاده کرده ­اند در اولین پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره نمایند.

- در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهای­Draw ، Table­ و  Equation در محیط ­Word  استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخۀ نهایی مشکلی را به وجود نیاورد.

کلیۀ مثال‌ها، نمودارها، و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

- در واج ­نویسی داده­ های مربوط به زبان و یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ  Doulus Sil IPA استفاده شود.   

 - در ارجاعات چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اثر در داخل پرانتز بلا فاصله بعد از نام پدید آوران قرار می گیرد.مثال:شایگان (1371) عنوان کرده است.

-  ارجاعات داخل متنی مقاله بایستی  با فونت 11 تنظیم شود.

- در صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به صفحۀ خاصی از اثر مورد اشاره است، صفحه مورد نظر پس از علامت دو نقطه به صورت (احمدی،125:1351) در درون آن قرار داده شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مولف و سال شماره جلد اثر ذکر شود و علامت دو نقطه(:) بعد از آن بیاید. (احمدی ،1351،ج2: 125)

- نقلقول‌های مستقیم بیش از سه سطر باید به صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم متن، ولی به اندازۀ 11 نگاشته و در انتهای آن نام نویسنده و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه، شمارۀ صفحه­ ای که از آن نقل شده درج شود.

-در صورتی که استناد به فصلی از کتاب باشد مانند استناد به کتاب، ابتدا نام پدید آور و سپس سال انتشار و پس از آن حرف ف مخفف فصل و شماره فصل ذکر شده و با دونقطه شماره صفحه ذکر می شود( ارشادی ،1382،ف4 :54).

- منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه­ های ذیل آورده شود. در منابع فارسی نام نویسنده به طور کامل قید و از گذاشتن نقطه بعد از آن خودداری شود.

کتاب:

بی‌جن خان، محمود (1384)،  واج شناسی: نظریه بهینگی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

الفارابی، ابونصر (1990)، الحروف، تحقیق محسن مهدی، طبع دوم، بیروت: دار المشرق.

فردوسی، ابوالقاسم (1376)، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: قطره.

 

Chomsky, N., (1981) ,Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.

Lane, P., (1992), La périphérie du texte, Ed. Nathan, Paris.

Matthews, B., (1917), The philosophy of the short- story, 4th edition, Longmans, Green, and Co. London.

 

مقاله:

دبیرمقدّم، محمد (1367).  ساخت­های سببی در زبان فارسی. مجله زبان­شناسی، سال پنجم، شماره اوّل، بهار و تابستان،صص 13-75.

Say, I, and C. Pollard. 1991. An integrated theory of complement control،pp 2-10    

Language 67:63-113.https://jop.ut.ac.ir/manager?_action=journal

فصل از یک کتاب و یا مقاله ه­ایی از مجموعۀ مقالات همایش­ها

Keenan, E. 1988. On semantics and binding theory. In J. Hawkins (ed.).Explaining language universals (99.104-55). Oxford: Blackwell.

رساله:

 Tomilka,s. 1996. Focusing effects in VP ellipsis and interpretation.      Doctoral  dissertation, university of Massachusetts, Amherst.

 

اثر ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام کامل نویسنده، (سال انتشار)،نام کتاب به صورت ایرانیک، نام مترجم، محل انتشار، ترجمه اثر، نام ناشر.

آلن، گراهام (1389)، بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، چاپ سوم، تهران: مرکز.

ارسطوطالیس (1986)، الخطابه، ترجمۀ عبدالرّحمن بدوی، طبع دوم، بغداد:دارالشّؤون الثّقافیة العامّة.

- چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می­ دهد، سطر دوم به بعد با استفاده از کلید ­Tab با یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه یابد.

- ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است. 

- چاپ مقاله منوط به تأیید هیئت داوران است.

- ارجاع به منابع قدیم ، به نام اشهر نویسنده باشد مثل ناصر خسرو  نه قبادیانی.

در نقل منابع از زبان های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اول، از قواعد همان زبان پیروی شود. به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می شوند در حالی که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می شوند و باقی کلمات با حروف کوچک و قس علی هذا.

-در ارجاع  به متون قدیم و نسخ خطی مانند ارجاع درون متنی کتاب چاپی ارجاع داده می شود؛ فقط در ارجاع پایانی منابع به شمارۀ نسخه خطی  و مکان نگهداری نسخ نیز اشاره شود.

در صورتی که نام مولف نا معلوم باشد، نام اثر جایگزین آن می شود.

وبگاه­ های اینترنتی: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده، عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به صورت کج نویسی، نشانی وبگاه اینترنتی.

- از شماره­ گذاری و یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع اجتناب شود.

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg

هزینه چاپ مقاله در مجله فلسفه

مجله فلسفه  در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 3،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 5225435667 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه با کد شناسه 2002202202132 به نام حساب اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.