مدیر مسئول


عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیّات فارسی

سردبیر


سید حمید طالب زاده استاد دانشگاه تهران

  • talebzadeut.ac.ir
  • 61112588

دبیر تخصصی


محمدتقی طباطبایی استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه تهران

فلسفه

مدیر داخلی


محمدجواد عظیمی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • m_j_azimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا اعوانی استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه

  • awaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد ایلخانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

  • m-ilkhanicc.sbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهرام پازوکی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه

  • chpazoukihotmai.com

اعضای هیات تحریریه


الوین پلنتینگا استاد دانشگاه نوتردام، امریکا

فلسفه

  • plantingagmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی حیدری استاد دانشگاه تهران

فلسفه

  • pourjavadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا داوری اردکانی استاد دانشگاه تهران

فلسفه

  • davariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا حسینی بهشتی دانشیار دانشگاه تهران

فلسفه

  • mrbeheshtiut.ac.ir

مدیر اجرایی


مریم مقدم دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی - علوم کتابداری و اطلاع رسانی