عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان
عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان

دکتر محسن جهانگیری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  ابن سینا پزشک نامی عالم (Scientist) بزرگ و خلاصه رئیس فیلسوفان عالم اسلام است با اینکه در قرون وسطی زندگی می کرده ولی هرگز روحیه واندیشه قرون وسطایی نداشته است او همچون فیلسوفان دوره تجدید حیات علمی و فرهنگی ...  بیشتر
مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت
مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت

دکتر محسن جهانگیری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  زن و مرد در اصل انسانیت با هم برابرند که انسانیت حقیقی جامع و مشترک میان مرد و زن است و ذکورت و انوثت امری عارضی است بنابراین هر کمالی که ممکن است مردان بدان برسند زنان هم می توانند بدان نایل آیند و زنان ...  بیشتر