نویسنده = �������������� �������� ���������������� ����������������
عقل و عشق در نظر محقق ترندی

دوره 1، شماره 1، تیر 1381

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی