نویسنده

چکیده

اهمیت عقل و عشق و نقش آنها در زندگی و سرنوشت انسان بیش از آن چیزی است که در آغاز قابل تصور باشد و تحقیق و بررسی جامع درباره آن امری ضروری است با وجود آثار فراوانی که درباره دو عنوان عقل و عشق به رشته نگارش در آمده و لیکن در خصوص رابطه و تعامل عقل و عشق و کیفیت برخورد آنها با یکدیگر کمتر بررسی بعمل آمده است مقاله حاضر به بررسی این امر در نزد برهان الدین محقق ترمدی (که مولوی نه سال مرید و مصاحب وی بوده است) با توجه به کتاب معارف بهمراه تفسیر

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There is more in the significance of Reason and Love in man’s life and destiny than meets the eye, and the necessity of a comprehensive research and has always been profoundly felt. Despite numerous works under the separate titles: Reason and Love, very little has been sone on their interaction and interrelationship.
The article deals with the subject considering the views of Borhan - Al- Din Mohaghegh -e - Termezi. the guru and a close companion of Molavi, and the book: Theology and a Commentary on Muhammad and the Victory Chapters of Qu’ran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -