دوره و شماره: 4و5، شماره 0 - شماره پیاپی 529، بهار و تابستان 1381