شیوه استنتاج طبیعی در سیستم های زمانی kt و kc

نویسنده

چکیده

منطق زمان به عنوان یکی از شاخه های توسعه یافته منطق جدید توسط آرتورپرایور در سال 1957 تاسیس گردید و امروزه کاربردهای متعدد و متنوعی در تبیین فلسفی فیزیکی زمان تحلیل منطقی زبان طبیعی هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر پیدا نموده است. از آْنجا که در تبیین ساختار نحوی منطق زمان به شیوه استنتاج طبیعی مطالعه دقیق و کاملی صورت نگرفته است مولف در مقاله حاضر می کوشد با الهام از سبک و اسلوب فیچ در منطق موجهات شیوه ای از استنتاج طبیعی را در پاره ای از سیستم های منطق زمان همچون kt و kc معرفی نموده و در محاسبات صوری این سیستم ها بکار گیرد

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Arthur Prior established tense Logic as one of the developed branches of the Modern Logic in 1957. Today it is applied in the philosophical -physical explanation of time, the logical analysis of natural language, artificial intelligence, and computer sciences. Since a thorough study in the explanation of the syntactic structure of Tense Logic has not yet been completed, the present author, inspired by the Fitch style in Modal Logic, attempts to introduce the Natural Deduction Method in some systems of the Tense Logic such as kc and kt and to apply it in the formal calculations therein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -