فلسفه یونان الهی است

نویسنده

چکیده

از آنجا که هدف این سلسله مقالات تبیین ماهیت فلسفه اسلامی است ناگریز از بحث در موضوعات گوناگونی است که هر یک به نحوی با این هدف مرتبط می بشد و از آنجا که فلسفه یونان از نظر تاریخی یکی از مهمترنی منابع سنت فلسفی جهان اسلام است بنابراین بحث از ماهیت فلسفه یونانی بعنوان یکی از حلقات مقدماتی بحث امری ضروری است مقاله حاضر عهده دار تبیین این امر است که فلسفه یونان در ذات خود فلسفه ای الهی است و بمنظور اثبات این مقصود به بررسی آراء افلاطون بعنوان بزرگترین فیلسوف و متفکر یونانی می پردازد
وجهه نظر بحث به آراء مختلف افلاطون در آثارش معطوف است که مستند الهی دانحستن فلسفه وی می باشد و آن را با مختصات تعریف شده یک فلسفه الهی تطبیق می دهد

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Aiming at defining the nature of Islamic philosophy, the present series of articles enquires into a wide variety of issues each of which serves this purpose in a particular way. Since Greek philosophy has been one of the most important sources for the philosophical tradition in the world of Islam, it is necessary to discuss the nature of the former as one of the early links.
The article has undertaken to show that Greek philosophy is by nature divine, as a proof of which it presents a survery of Plato, who is here regarded as the greatest of all Greek philosophers. The main concerns of the survey are those of plato’s views that prove his philosophy to be divine and indicate a correspondence between its coordinates and those of any divine philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -