مرور مراحل سه گانه پدیدار شناسی هوسرل

نویسنده

چکیده

مراحل رشد و تکامل تفکر فلسفی ادموند هوسرل بنیان گذار فلسفه پدیدار شناختی سده بیستم را می توایم به سه دوره عمده تقسیم کنیم دوره یکم دوره پدیدار شناسی ما قبل استعلایی (Pre - transendental) یا پدیدار شناسی معرفت شناختی (epistemological phenomenology) اوست دوره میانی عمر او مصروف بسط و گسترش پدیدار شناسی استعلایی (transendental phenomenology) می شود و بالاخره دوره سوم و واپسین دوره زندگی اش نام بردار به د وره پدیدار شناسی تکوینی (genetic phenomenology) است
ره آورد دوره دوم تفکر هوسرل کتاب پژوهش های منطقی است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن پرداخته شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The phases in the development of Husserl’s philosophy - the founder of 2Othcent Phenomenology - mainly consists of three:
First comes his pretranscendental phase. As a middle-aged man he concerns himself with Epistemological Phenomenology that leads to the development of Transcendental Phenomenology. Late in his life comes the phase which is known as Genetic Phenomenology. The main achievement of the second phase is his Logical Investigations, with which the present article is concerned

کلیدواژه‌ها [English]

  • -