مفهوم تجربه در تفکر کانت

نویسنده

چکیده

کانت بر اساس تقسیمی که از قضا یا به دست داده است و آنها را به تحلیلی و تالیفی تقسیم نموده و قضایای تالیفی را در دو بخش ما تقدم و ما تاخر تعریف کرده است زمینه مفهوم تازه ای از تجربه را فراهم آورده که پیش از وی سابقه نداشته است کانت ابتدا از امکان ذاتی تجربه پرسش می کند و سپس آن را با امکان تحقق طبیعت پیوند می دهد و در بحث از امکان طبیعت به بحث از متعلق تجربه و نسبت آن با فاعل شناسا می پردازد و نحوه امکان قضایای تالیفی ما تقدم را در سایه آن نسبت تعیین می کند و در این بحث سوبژکتیویته را در قالب ـمن می اندیشم‌‌ به عنوان بنیاد امکان قضایای تالیفی ما تقدم تثبیت می کند بدین ترتیب مفاد تجربه در معنای کانتی آ ن را با امکان تحقق طبیعت پیوند می دهد و در بحث از امکان طبیعت به بحث از متعلق تجربه و نسبت آن با فاعل شناسا می پردازد و نحوه امکان قضایای تالیفی ما تقدم را در سایه آن نسبت تعیین می کند و در این بحث سوبژکتیویته را در قالب من می اندیشم به عنوان بنیاد امکان قضایای تالیفی ما تقدم تثبیت می کند بدین ترتیب مفاد تجربه در معنای کانتی آن که از مبادی تصوریه علوم جدید به شمار می رود می رود معین می شود گفتنی است که این مقاله با نظر به کتاب شی چیست ؟ تالیف مارتین هیدگر تحریر شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Dividing all judgments into analytic and synthetic and the latter into a priori and a posteriori, Kant has prepared the ground for an unprecedented concept of experience. He first enquires into the essential possibility of experience and then relates it to the possibility of nature. In his discussion of the latter. kant concerns himself with the object of experience and its relation to the subject in the light of which he proceeds to explain how the synthetica priori judgments are possible. It is here that he fixes subjectivity as cogito, on which the possibility of synthetic a priori judgments depends. Thus, the content of experience in its Kantian sense, which is one of the principles of modern science, is determined. One should note that the present article has been written with an eye on Heidegger’s What Is a Thing’?

کلیدواژه‌ها [English]

  • -