نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی

نویسنده

چکیده

منطق را علم یا فنی تعریف کرده اند که رعایت آن ذهن را از بخری مغالطات دور می کند اما همواره این طوال مطرح بوده است که کاربرد آن در قلمرو حکومت نظری و خصوصا الهیات بالمعنی الاخص چگونه است و آیا می توان مسائل نظری را با کمک این علم اثبات یا ابطال نمود؟
ماریومیگنوچی در مقاله ای که در آن موضوع علم مطلق و ازلی خداوند متعال را از نظر اسکندر افریدوسی و پروکلوس با کمک علم منطق مورد بررسی قرار داده است مدعی شده است که پیچیدگیهای بحث مذکور را می توان با کمک منطق مرتفع نموده و یا کاهش داد
نوشتار حاضر نقد و برسی این مقاله است که در آن به نکات قوت و ضعف نظریه مذکور اشاره شده است

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Logic has been defined as a scince or technique, which helps our minds keep away from some fallacies, but the question has always been asked how it is applied in the realm of theology and if theoretical problems can be proved or disproved by it. In an essay concerning God’s absolute and eternal knowledge from the standpoint of Alexander of Aphrodisiac and Proclus, Mario Mignocci has claimed that the complexities of this issue can be dispelled or diminished through the application of logic. The present article, considering both merits and of Mignocci’s essay, presents a thorough analysis of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -