برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی
برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی

دکتر محمد مهدی اعتصامی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  ابن رشد را عقیده بر آن است که ابن سینا در برهان وجوب و امکان تحت تاثیر متکلمین بوده و بر مشرب آنان مشی کرده و برهانی اقناعی آورده است بخصوص که از مفهوم واجب الوجوب بالغیر که معنای محصلی ندارد در تقریر این ...  بیشتر