نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری