ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

مصطفی زالی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 57-77

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می‌رود. در تبیین کیفیت هستی‌شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی یکتا ...  بیشتر