اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر
اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-19

چکیده
  ژان‌ژاک روسو در تعدادی از آثار خود همچون گفتار دربارۀ هنرها و علوم و نامه به دالامبر دربارۀ تئاتر، برخلاف جریان غالب و روح زمانۀ خود، انتقادی از هنرها و به‌ویژه هنر تئاتر ارائه کرد که در اساس، مبتنی ...  بیشتر