عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان
عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان

دکتر محسن جهانگیری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  ابن سینا پزشک نامی عالم (Scientist) بزرگ و خلاصه رئیس فیلسوفان عالم اسلام است با اینکه در قرون وسطی زندگی می کرده ولی هرگز روحیه واندیشه قرون وسطایی نداشته است او همچون فیلسوفان دوره تجدید حیات علمی و فرهنگی ...  بیشتر