مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن

نویسنده

چکیده

در این مقاله سخن درباره این است که چون به تطبیق میان دو نظام تفکر می پردازیم ،برچه مبنایی عمل می کنیم؟آیا صرفا تشابهات ظاهری و صوری را میان این دو نظام مشخص می کنیم؟ کربن مبنای تطبیق را بر پدیدار شناسی استوارمی کند.پدیدار شناسی درنظر او مجالی است برای گذشتن از تاریخ زدگی و مذهب اصالت امر تاریخی و نهایتا رسیدن به مرتبه ای که تطبیق در آنجا صورت می پذیرد.این مرتبه با تاریخ انفسی ملازم می شود،تاریخی که دروجود آدمی جاری است و با ظهور حقیقت وجود و مفتوح ماندن درقبال آن مربوط می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-