نویسنده

چکیده

از مهم ترین انتقادات کانت به برهان وجودی این است که برهان وجودی،یک برهان توتولوژیک و ازاین رو بی حاصل است ،زیرا به ادعای طرفداران آن،وجود در تعریف خدا گنجانده شده است،یعنی قضیه «خداوجوددارد»،یک قضیه تحلیلی است.درحالی که تمام قضایای وجودی تالیفی اند نه تحلیلی.به علاوه اساس این برهان بر این است که وجود،یک کمال یا محمول حقیقی است . اما وجود،صفت یا محمول حقیقی هیچ چیز نیست ،بلکه نقش آن فقط وضع ((posit شی و همه اوصاف و کمالات آن است.
این مقاله به نقد و بررسی بعضی از انتقادات کانت می پردازد و چهاردلیل دررد آنها ذکر می کند.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-