نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی

نویسنده

چکیده

این مقاله با شرح دیدگاه کواین در وجودشناسی که به صورت منطقی در قالب التزام وجود شناختی ارائه می شود،حیثیت نظری موجودات را درنسبت با نظریات علمی بررسی می کندو از رهگذر نقشی که توابع نماینده ایفا می کنند،به نوعی نسبیت درحوزه وجود شناسی می رسد،که کواین از آن به «نسبیت وجود شناختی»تعبیر می کند و روی دیگر آن ساختار گرایی علمی است.اگرچه این نسبیت و ساختار گرایی ضدواقع گرایی به نظر می رسند،کواین در فلسفه خود به واقع نمایی علم پای بند می ماند.او در پرتوی طبیعت گرایی و همچنین با جمعه میان حیثیت درون ذات محمول صدق و خصلت واقع نمای آن ،از واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی به طور قوی دفاع می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-