دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 1000415، پاییز و زمستان 1385 (12)