معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه‌ دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری به برانگیخته شدن تفاسیر مختلفی در این خصوص منجر شده است. ما با بررسی عبارات بدیو و ضمن توجه به رویکردهای مختلفی که نزد شارحان آثار وی وجود دارد نهایتاً پیشنهاد کرده­ایم که برای دست یافتن به یک فهم جامع از اندیشه­های بدیو در خصوص مفهوم سوژه، بهترین راه پذیرفتن این است که این مفهوم در آثار بدیو دارای دو معنای متمایز (اگرچه مرتبط) است و کوشش در جهت ارائه­ی یک معنای واحد از سوژه در فلسفه­ی بدیو به‌ناچار موجب نادیده گرفتن دسته‌ای از عبارات صریح او در این خصوص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Meanings of Subject in Alain Badiou\'s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Alireza Esmaeilzadeh Barzi 1
  • Ahmad Ali Heydari 2
1 Ph.d. Student in Philosophy, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor of Philosophy, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The concept of subject is one of the most crucial concepts in Alain Badiou\'s philosophical thought. He uses this concept in connection with concepts such as event, truth and fidelity. in this paper we try to show that there is an obscurity or complication in badiou\'s use of this concept. There seems to be an inconsistency in his assertions about the nature of subject. Some phrases ascribe a human nature to it and some of them, conversely, have nonhuman implications. This inconsistency is caused various interpretations. We have recommended that it should be accepted that the concept of subject has two distinct meanings in Badiou\'s works. Otherwise, if we want to maintain a single meaning, some of his remarks about that concept will be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alain Badiou
  • subject
  • event
  • truth
  • Fidelity
Badiou, Alain (2001), Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, Trans, Peter Hallward. London: Verso.
_ _ _. (2004), Theoretical Writings, Trans. by Ray Brassier and Alberto Toscano. London: Continuum Press.
_ _ _. (2005a), Being and Event, Trans. by Oliver Feltham. London: Continuum Press.
_ _ _. (2005b), Number and Numbers, Trans. by Robin Mackay. Cambridge: Polity Press.
_ _ _. (2005c), Handbook of Inaesthetics, Trans. by Alberto Toscano. Stanford: Stanford University Press.
_ _ _. (2008), Conditions, Trans. by Steven Corcoran. London: Continuum.
Besana, Bruno (2010), "The Subject", in: Alain Badiou, Key Concepts, Ed. by A. J. Bartlett & Justin Clemens. Durham: Acumen.
Bosteels, Bruno (2011), Badiou and Politics, London: Duke University Press.
Clemens, Justin & Feltham, Oliver. (2004), "An Introduction to Alain Badiou's Philosophy", in: Infinite Thought, Ed. by Justin Clemens & Oliver Feltham. London: Continuum.
Hallward, Peter (2003), A Subject to Truth, Minneapolis: University of Minnesota Press.
_ _ _. (2005)., "Depending on Inconsistency: Badiou’s Answer to the “Guidin Question of All Contemporary Philosophy”", in: Polygraph 17: Philosophy of Alain Badiou, pp, 7_21.
James, Ian (2012), The New French Philosophy, Cambridge: Polity Press.
Pluth, Ed (2010), Badiou: A Philosophy of The New, Cambridge: Polity Press.