نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

لیندا زاگزبسکی در نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا گونه‌ی جدیدی از نظریّه‌ی اخلاقی مبناگرا را عرضه می‌کند که در آن اشخاص الگو پایه‌ای‌ترین مؤلّفه‌ی اخلاقی در نظر گرفته می‌شوند. او در این نظریّه تلاش دارد تا تمام مفاهیم بنیادی اخلاق از جمله نتیجه‌ی خوب و فعل صواب را از راه ارجاع مستقیم به شخص الگوی خوب تعریف کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این نظریّه در پسینی دانستن گزاره‌های اخلاقی نهفته است که این امر سبب توجّه ویژه‌ی این نظریّه به اخلاق روایی می‌شود. زاگزبسکی در این نظریّه با تأکید بر نقش برجسته‌ی عواطف در حوزه‌ی اخلاق نشان می‌دهد که شخص الگوی خوب را باید از راه حسّ عاطفی تحسین و تمجید شناسایی کرد. او برای پیش‌برد این دیدگاه خود، عاطفه را ادراکی معرّفی می‌کند که هم دارای حیث شناختی و هم دارای حیث ترغیبی است. از آن‌جا که این نظریّه بر کشش و جذابیّت خوبی مبتنی است، می‌تواند بنیان گیرا و جذّابی را برای اخلاق فراهم آورد و از همین روست که زاگزبسکی این نظریّه را برتر و موجّه‌تر از نظریّات دیگر اخلاقی به شمار می‌آورد. در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا گزارش مختصری از نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی بدست دهیم و دیدگاه فلاسفه‌ی دیگر را نسبت به این نظریه بیان کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zagzebski's Moral Theory: Exemplarist Virtue Theory

نویسندگان [English]

  • Shima Shahriyari 1
  • Mohammad Hossein Navvab 2
1 Ph.d. Student in Philosophy of Religion, University of Tehran
2 Assistant Professor in University of religions
چکیده [English]

Linda Zagzebski presents a new kind of foundational moral theory in her exemplarist virtue theory which exemplary persons have considered as the foundation. In this theory all of the basic moral concepts such as good ends and right acts are defined by direct reference to paradigmatically good person. One of the most important consequences of this theory is that moral propositions are a posteriori and because of that the theory gives special attention to narrative ethics. By emphasizing the significant functions of emotions in morality, Zagzebski tries to show that paradigmatically good persons are identified by the emotion of admiration. She believes that the emotion is a kind of perception that has both cognitive and affective aspects. Since this theory is based on the attractiveness of the good, it can provide an attractive foundation for ethics. Because of this matter, Zagzebski considers this theory better and more justifiable than other moral theories. This article seeks to give a brief review of Zagzebski's moral theory, express the considerations of other philosophers about her theory and in the end show the important problems that undermine the justifiability and acceptability of it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : exemplarist virtue theory
  • Virtue
  • exemplary good person
  • Emotions
  • Zagzebski

منابع

گمپرتس، تئودور(1375)، متفکّران یونانی. ترجمه محمّد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، جلد3.
Adams, Robert Merrihew (2006), Review of Divine Motivation Theory. Philosophy and Phenomenological Research. International Phenomenological Society, September ,Vol. 73. pp. 493-496.
Carson, Thomas L. (2007), Review of Divine Motivation Theory. Mind Assiciation. Junuary, Vol. 116, pp. 254-257.
Hare, John (2005), Review of Divine Motivation Theory [Online] // Notre Dame Philosophical Reviews. Junuary. http://ndpr.nd.edu/news/24314-divine-motivation-theory/.
Putnam, Hilary (1975), Mind, Language and Reality (Philosophical Paperrs). Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 2.
Stohr, Karen (2006), Review of Divine Motivation Theory. The Philosophical Quarterly. Blackwell Publishing, October, Vol. 56, pp. 629-632.
Zagzebski, Linda Trinkaus (1996a), Virtues of the Mind, New York: Cambridge University Press.
______ (1996b), “An Agent-Based Approach to the Problem of Evil.” International Journal for Philosophy of Religion. Springer, January, Vol. 39, pp. 127-139.
______ (2002), “The Incarnation and Virtue Ethics.” In The Incarnation, ed. Davis Stephen T, Kendall Daniel and O'Collins Gerald. New York: Oxford University Press.
______ (2004), Divine Motivation Theory, Cambridge :Cambridge University Press.
______ (2005), “Morality and Religion.” In The Oxford Handbook of Philosiphy of Religion, ed. Wainwright William J.. New York: Oxford University Press.
______ (2006), “The Admirable Life and the Desirable Life.” In Values and Virtues:Aristotelianism in Contemporary Ethics, ed. Chappell Timothy. New York: Oxford University Press.
______ (2009), “The Virtues of God and the Foundations of Ethics.” In ‎Readings in philosophy of religion, ed. Miller Timothy D. and Linda Zagzebski Trinkaus, New York: Wiley-Blackwell.
______ (2010), “Exemplarist Virtue Theory.” Metaphilosophy. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, January 11, Vol. 41, pp. 41–57.
______ (2013), “Moral exemplars in theory and practice.” Theory and Research in Education, Sage, Junuary 6, pp. 1-14.