اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

تاکنون اوصاف اخلاقی مطابق با معیارهای گوناگون به مطلق و نسبی، فردی و اجتماعی، خادم و مخدوم، زمانمند و ابدی و... تقسیم‌شده‌اند. حداقل فایده این تقسیمات و تفکیکات، کمک به ارتقای اخلاق پژوهی و نیز فاعلان اخلاقی در فهم بهتر و روشمندتر از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاقی است. در این نوشتار تلاش شده مبتنی بر رابطه زمینه‌ساز و لازم و ملزومی که ممکن است میان برخی از فضائل و رذایل وجود داشته باشد، اوصاف اخلاقی به دودسته کلی "مستقل و وابسته" و به‌تبع آن دسته‌ای دیگر تحت عنوان مستقل ـ وابسته یا دوگانه تقسیم‌شده و ازاین‌جهت یک تعریف و طبقه‌‌بندی نوین در اخلاق‌شناسی (و مشخصاً فرا اخلاق) عرضه و تبیین گردد. دو آزمون بهشت تخیلی و جهنم تخیلی دو محک برای تفکیک آسان‌تر اوصاف مستقل از وابسته است که با استمداد از تخیل اخلاقی این مهم را ممکن می‌سازد. در ادامه ضمن تشریح مصداقی و نیز محک این تقسیم‌بندی، بخشی از فواید و توابع نظری و عملی این تعریف و تقسیم‌بندی تازه مورداشاره قرارگرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dependent and Independent Virtues and Vices; A New Division and Definition in Ethics

نویسندگان [English]

  • Masoud Sadeghi 1
  • Askar Dirbaz 2
1 Ph.d Student in Moral Philosophy, Qom University
2 Associate Professor , Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom University
چکیده [English]

So far, moral features have been divided into absolute and relative, individual and social, temporary and permanent and so on. The least advantage of these divisions and separations is a help to moral studies and a better and systematic understanding of moral values and anti-values for moral doers. In this essay according to a cause and effect, and necessary relationship which might be among some virtues and vices, we try to divide moral features into two general categories of Dependent and Independent and relatively another category under the name of Dependent-Independent or Double-sided and consequently we will represent and explain a new category in ethics (and specifically meta-ethics) . Moreover, for explanation and judging this division, hope and jealousy as two Independent moral features, and patience and self-righteousness as two Dependent moral features will be examined in order to represent the efficiency and righteousness of this division with more accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral features division
  • independent virtues
  • dependent virtues
  • independent vices
  • dependent vices
 
ابن‌بابویه (1377شعیون اخبارالرضا، ج دوم، قم: دارالعلم.
دیرباز عسگر، صادقی مسعود1390، اخلاق، دولت و نسبت آنها در آرمانشهر مهدوی. فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود. سال پنجم. شماره بیستم.               
ریچلز،جیمز (1387)، فلسفه اخلاق، ترجمه آرش اخگری. تهران:انتشارات حکمت.
سروش،عبدالکریم (1380)، اخلاق خدایان، تهران: انتشارات صراط.
غزالی، محمد (1382)، کیمیای سعادت، به سعی و اهتمام پروین قائمی، تهران: انتشارات پروین.
ــــــــــــ  (1375)، احیاء علوم الدین،ج چهارم، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی، تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 
کانت، ایمانوئل (1379)، درس های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی درّه بیدی، ویرستار ابوالقاسم شهلایی، تهران: نقش و نگار.
مک ناوتن، دیوید (1386)، بصیرت اخلاقی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مجلسی،ملا محمدتقی (بی تا)، روضه المتقین، ج دوم ، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور.
 
Fromm.E (2005), To have or to be, Continuum International Publishing Group, London.
Fieser.J(2000), Moral Philosophy Through the Ages. Mayfield, London. Toronto
Gensler.H.J(2011),Ethics: A Contemporary Introduction .Taylor and Francis, Usa &  Canada
Kane.R(1996), Through the moral maze: searching for absolute values in a pluralistic world. M.E Sharpe, New York
Moore.G.A(1993),Principia Ethica.edited by Baldwin.T. Cambridge University Press.London
Navaro.L and Schwartzbe.Sh (2007), Envy, competition and gender: theory, clinical applications and group work, Paragon House Publishers. New York
Sorge.B (2003) ,Envy:The Enemy Within. Gospel Light, Los Angeles
Salovey.P (1991), The Psychology of jealousy and envy. Guilford Press. New York